សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ!

អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ
ជូន​ចំពោះ
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា និង​ប្រិយមិត្ត
​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ។
សូម​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ពុទ្ធពរ​ទាំង​បួន​ប្រការ​គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ
កុំ​បី​ឃ្លៀងឃ្លាត​ឡើយ៕


សូមអរគុណ

x

Cannot get Phnom Penh location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

អក្សរ​ខែ្មរ អក្សរ​ឡាតាំង អត្ថន័យ
ACL ភាសា​កុំព្យូទ័រ​ក្នុង​កម្មវិធី​សវនកម្ម
Audit Command Language
AD Audit Department, NAA
ADB ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី
Asian Development Bank
ន.រ.ហ AFD នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​ហិរពាវត្ថុ​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
Administration and Finance Department, NAA
AG អគ្គសវនករ
Auditor-General
ASOSAI អង្គការ​អាស៊ី​នៃ​ស្ថាប័ន​សវនកម្ម​កំពូល
Asian Organization of Supreme Audit Institutions
ATD នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម (ទី១, ទី២, ទី៣) និង​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកទេស
CAATTs បច្ចេកទេស និង​ឧបករណ៍​សំរាប់​ជា​ជំនួយ​ការងារ​សវនកម្ម​តាម​កុំព្យូទ័រ
Computer Assisted Audit Techniques and Tools
CEFBA គណៈ​កម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និង​សវនកម្ម
Commission on Economy, Finance, Banking and Audit
CIM មជ្ឈមណ្ឌល​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៏ និង​ទេសន្ដរ​ប្រវេសន៏​អន្ដរជាតិ
Center for International Migration and Development
CMDGs គោលបំណង​អភិវឌ្ឍន៍​សហវត្ស​កម្ពុជា
Cambodia Millennium Development Goals
CNAO National Audit Office of the People’s Republic of China
អ.ព.ក Consult អ្នក​ពិគ្រោះ​ការ
Consultant
CPD Continuing Professional Development
DAG អគ្គសវនករ​រង
Deputy Auditor-General, NAA
DANIDA ភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៏​អន្ដរជាតិ​របស់​ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក
Danish Agency for International Development
DSG អគ្គលេខាធិការ​រង
Deputy Secretary-General, NAA
EU សហគមនអឺរ៉ុប
European Union
FMRs របាយការណ៍​ត្រួតពិនិត្យ​ហិរញ្ញវត្ថុ
Financial Monitoring Reports
FS របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ
Financial Statements
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GAO ការិយាល័យ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក
Government Accountability Office, the United States
GTZ កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​បច្ចេកទេស​របស់​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាលឺម្ល៉ង់
German Technical Cooperation
HCD Human Capital Development
IAASB International Auditing and Assurance Standards Board
ន.ស.ផ.ក IAD នាយកដា្ឋន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង
ក.ស.ផ.ក IAU ក្រុម​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
Internal Audit Unit, NAA
ICT បច្ចេកវិទ្យា​ទំនាក់​ទំនង និង​ព័ត៌មាន
Information and Communication Technology
IDF មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៏​អន្ដរជាតិ
International Development Fund
IDI ការ​ផ្តួចផ្តើម​អភិវឌ្ឍន៍​របស់ INTOSAI
INTOSAI Development Initiative
IFAC សហព័ន្ធ​អន្ដរជាតិ​នៃ​គណនេយ្យ
International Federation of Accountants
IFMIS ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​រួម
Integrated Financial Management Information System
IIA វិទ្យាស្ថាន​សវនករ​ផៃ្ទក្នុង
Institute of Internal Auditors
INCOSAI International Congress of Supreme Audit Institutions
INTOSAI អង្គការ​អន្ដរជាតិ​នៃ​ស្ថាប័ន​សវនកម្ម​កំពូល
International Organization of Supreme Audit Institutions
IPSAS ស្ដង់ដារ​គណនេយ្យ​អន្ដរជាតិ​ផ្នែក​សាធារណៈ
International Public Sectors Accounting Standards
IT បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា
Information Technology
KICPAA វិទ្យាស្ថាន​គណនេយ្យ​ករ និង​សវនករ​ជំនាញ​កម្ពុជា
Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors
KPI Key Performance Indicators
LAM Legislative Audit Mandate
LAN Local Area Network
MEF ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
Ministry of Economy and Finance
NA រដ្ឋ​សភា
National Assembly, Kingdom of Cambodia
អ.ស.ជ NAA អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
National Audit Authority
ផ.យ.អ.អ.ស.ជ NAASDP ផែនការ​យុទ្ធសាស្ដ្រ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
National Audit Authority Strategic Development Plan
NAD National Audit Department of Malaysia
NPC National People’s Congress, People’s Republic of China
NSDP ផែនការ​យុទ្ធសាស្ដ្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល
National Strategic Development Plan, RGC
NZ New Zealand
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
PFMAP ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ
Public Financial Management and Accountability Project
PFMRP កម្មវិធី​កំណែ​ទំរង់​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវតុ​សាធារណៈ
Public Financial Management Reform Program
PIFRA Project for Improvement of Financial Report and Auditing
RGC រាជ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា
Royal Government of Cambodia
RM Ringgit Malaysia
SAI ស្ថាប័ន​សវនកម្ម​កំពូល
Supreme Audit Institution
អ.គ.ល SG អគ្គលេខាធិការ
Secretary-General, NAA
SME សហគ្រាស​ធន់​តូច និង​មធ្យម
Small and Medium Enterprise
ន.ប.ទ TD នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកទេស
Technical Department, NAA
UNDP កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ
United Nations Development Program
WB ធនាគារ​ពិភពលោក
World Bank
WG ក្រុម​ការងារ
Working Group

ប័ណ្ណសារ

Powered by mod LCA

អ្នក​​ប្រើប្រាស់

Go to top
Latest Update On ពុ., សីហា 28th 2019