សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ!

អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ
ជូន​ចំពោះ
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា និង​ប្រិយមិត្ត
​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ។
សូម​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ពុទ្ធពរ​ទាំង​បួន​ប្រការ​គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ
កុំ​បី​ឃ្លៀងឃ្លាត​ឡើយ៕


សូមអរគុណ

x

Cannot get Phnom Penh location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

The 3rd ASEANSAI Summit was held on 5 November 2015 in Phnom Penh, Cambodia. The main purpose of the meeting is handing over the ASEANSAI Chairmanship and endorsement of the ASEANSAI outstanding issues including ASEANSAI activities report for 2013 - 2015 and the next ASEANSAI Workplan for 2015 – 2017. The Summit was attended by ten ASEANSAI members and the representatives from Donors.

On the opening ceremony, Auditor General of Cambodia as the host of the meeting and Auditor General of Brunei Darussalam, as the Chair of ASEANSAI period 2013 – 2015 delivered the opening speeches. There were also some guest speaker conveying the speeches. They are H.E. Tan Sri Dato’ Setia Ambrin bin Buang, Chair of ASOSAI and Auditor General Malaysia, H.E. Mr. Yang Ningsheng, Director General of CNAO’s Kunming Regional Office as special representative of Auditor General of China as the Chair of INTOSAI and Mr. Alexander Beetz, Team Leader for Support to ASEANSAI.

The Summit Session was started by report on ASEANSAI activities for period 2013 – 2015 led by H.E. Mr. Matali bin Haji Md. Yusof, Auditor General Brunei Darussalam, as the Chair of ASEANSAI period 2013 – 2015 to get the Assembly approval. After the assembly approval on the report was gained, H.E. Mr. Matali bin Haji Md. Yusof, Auditor General Brunei Darussalam, as the Chair of ASEANSAI period 2013 – 2015 handed over the ASEANSAI Chairmanship to H.E. Madam Som Kim Suor,Auditor General of Cambodia as the upcoming ASEANSAI Chairperson for period 2015 – 2017 symbolized by the handing over of the ASEANSAI Gavel and the ASEANSAI Book: The Journey Continue. In additon to that, it was also agreed that Dr. Mrs. Viengthong SIPHANDONE, President of State Audit Organization of Lao PDR was appointed as the Vice Chairman of ASEANSAI for the period of 2015 – 2017.

As the newly appointed Chairperson of ASEANSAI, H.E. Madam Som Kim Suor, Auditor General Cambodia led the Summit with the following result:

 1. Approval on the appointment of ASEANSAI Secretariat and Administrative Function during the transitional period before signing the Protocol on Amending the ASEANSAI Agreement for the single and longer-term Secretariat. It was agreed that National Audit Authority of Cambodia to be the Administrative Function and The Audit Board of the Republic of Indonesia as the Secretariat Function;

 2. Approval on the ASEANSAI Simmittee with the following composition:

  • Strategic Planning Committee is chaired by SAI Vietnam with three members which are SAI Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei Darussalam, Thailand and Lao PDR.

  • Rules and Procedure Committee is chaired by SAI Singapore. The four members are SAI Brunei, Lao PDR, Malaysia and Thailand.

  • Knowledge Sharing Committee is chaired by SAI Malaysia. There are seven members which are SAI Brunei, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam.

  • Training Committee is chaired by SAI Philippines with four members, SAI Brunei, Indonesia, Malaysia and Thailand.

 3. Approval on the appointment of SAI of Thailand as the ASEANSAI Auditor for Financial Statements for Year Ended 2014 and 2015.

 4. Approval on the ASEANSAI Committee Work Plans 2016 – 2017.


Please visit the link to access the photos of summit:

Photo: http://www.naa.gov.kh/aseansai-third-summit/photos.html

Video: http://www.naa.gov.kh/aseansai-third-summit/videos.html


For the Minutes of Meeting, please visit the link:

MoM Summit Cambodia 2015.

MoM TM Cambodia 2015Source: www.aseansai.org

ប័ណ្ណសារ

Powered by mod LCA

អ្នក​​ប្រើប្រាស់

Go to top
Latest Update On ពុ., សីហា 21st 2019