ជំនួប​ពិភាក្សា​រវាង​ឯកឧត្តម អ៊ុក សារាវុធ អគ្គសវនករ​រង នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ តំណាង​ដ៍​ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវ សោម គីមសួគ៌ អគ្គសវនករ នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ ជាមួយ​ក្រុម​វាយ​តម្លៃ​ឯករាជ្យ​ធនាគារ​ពិភព​លោក និង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​ជំនាញ​ផង​ដែរ។